70. rocznica powstania szkoły w Sztutowie (1 lutego 1946 - 1 lutego 2016)
 

Przebudowa kanalizacji

ZS.343.01.2012

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

szkolasztutowo.pl, zakładka BIP


Sztutowo: Przebudowa oraz budowa odcinka instalacji wewnętrznej – doziemnej kanalizacji sanitarnej oraz remont wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej i przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół w Sztutowie.
Numer ogłoszenia: 281056 – 2012; data zamieszczenia: 01.08.2012

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Sztutowie im. Pamięci Ofiar Stutthofu, ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo, woj. pomorskie, tel. 55 2478342, faks 55 2478342.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jednostka budżetowa samorządu gminnego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa oraz budowa odcinka instalacji wewnętrznej – doziemnej kanalizacji sanitarnej oraz remont wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej i przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół w Sztutowie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa oraz budowa odcinka instalacji wewnętrznej – doziemnej kanalizacji sanitarnej oraz remont wewnętrznej instalacji wodno- kanalizacyjnej i przeciwpożarowej w budynku Zespołu Szkół w Sztutowie zgodnie z dokumentacją techniczną, którą tworzą: 1. Projekt budowlany remontu przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz remontu wewnętrznej instalacji wod. kan i p. poż: 2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót kanalizacji sanitarnej oraz wod.-kan. 3. Przedmiar robót instalacji zewnętrznej i wewnętrznej 4. Wzór umowy. Wykonawca realizować będzie przedmiot umowy w obiekcie czynnym, w którym od 3 września rozpoczną się zajęcia lekcyjne, a od 10 września rozpocznie działalność kuchnia szkolna, przy czym w trakcie realizacji robót budowlanych zachowa wszelkie warunki bezpieczeństwa ludzi i mienia. Wykonawca poniesie koszty innych niezbędnych przedsięwzięć w celu zrealizowania przedmiotowego zadania.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.27.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w dniach: 45.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:

1. Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 5.000zł (słownie złotych: pięć tysięcy złotych 00/100).

2. Wadium należy wnieść w jednej lub kilku formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dna 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109 poz. 1158 ze zm.).

3. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert.

4. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Stegnie Nr 87 8308 0001 0032 4920 2000 0100. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

6. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego – ul. Szkolna13 w sekretariacie lub zamieścić w osobnej kopercie opisanej wadium, dołączonej do oferty.

7. Nie wniesienie wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3 albo brak zgody na przedłużenie okresu zawiązania ofertą spowoduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy.

8. Wadium wniesione w formach, o których mowa w pkt. 2 ppkt. 2 – 5 musi posiadać okres ważności nie krótszy niż okres związania ofertą.

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia jeśli wykaże, że wykonał w ciągu ostatnich pięciu lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie przynajmniej dwie roboty odpowiadające swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości minimum 100.000 zł. każda, lub jedną robotę odpowiadającą swoim rodzajem usłudze stanowiącej przedmiot zamówienia o wartości minimum 150.000 zł.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawca spełni warunek dotyczący sytuacji ekonomicznej i finansowej jeśli posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę co najmniej 150.000 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Wykonawca oprócz dokumentów wymienionych w Rozdziale X składa:

a) wypełniony formularz oferty, z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ;

b) dokument potwierdzający, że osoba podpisująca ofertę lub pełnomocnictwo jest uprawniona do reprezentowania Wykonawcy (tj. odpis z rejestru przedsiębiorców lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert);

c) pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Strony dopuszczają wprowadzanie istotnych zmian i uzupełnień postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w opisanym niżej zakresie: a. terminu realizacji umowy, który może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach np.: zmiany projektowe, warunki atmosferyczne odbiegające od typowych (w szczególności klęski żywiołowe), zaistniałe nieprzewidziane warunki geologiczne, archeologiczne lub terenowe (w szczególności niewypały i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne); b. powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia, c. zmian kluczowego personelu Wykonawcy i Zamawiającego, d. jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu robót lub zmiany technologii, jeśli jest to uzasadnione dla prawidłowego wykonania robót, e. zmiany wynagrodzenia w przypadku zmiany w trakcie obowiązywania niniejszej umowy stawki podatku VAT, f. innych warunków umowy jeżeli w chwili zawarcia umowy nie znane były fakty mające na nie wpływ, przy jednoczesnym założeniu, że zakres zmian spowoduje następstwa korzystne dla Zamawiającego; g. zmiany formy zabezpieczenia umowy (zmiana przewidziana w art. 149 ustawy Pzp) 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu ust. 1 jest nieważna. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: szkolasztutowo.pl, zakładka BIP
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół w Sztutowie ul. Szkolna 13 82-110 Sztutowo.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.08.2012 godzina 11:00, miejsce: Sekretariat Zespołu Szkół w Sztutowie ul. Szkolna 13 82-110 Sztutowo.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Sylwia Owsińska

Dyrektor Zespołu Szkół

Załączniki:

 1. SIWZ
 2. Projekt budowlany – Remont przyłącza kanalizacji sanitarnej
 3. Projekt Budowlany – Przebudowa oraz budowa odcinka  instalacji wewnętrznej – doziemnej kanalizacji sanitarnej
 4. Specyfikacja techniczna – Przebudowa oraz budowa odcinka instalacji wewnętrznej – doziemnejkanalizacji sanitarnej
 5. Specyfikacja techniczna  – Remont instalacji wod-kan i p.poż w budynku Zespołu Szkół
 6. Przedmiar robót.