Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej
Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie

Szkoła Podstawowa w Sztutowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoły Podstawowej im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie: www.szkolasztutowo.pl

● Data publikacji strony internetowej: 2012-09-01
● Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2012-09-01

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Treści niedostępne

● Artykuły sprzed 22.02.2021 zawierają osadzony kod HTML niezgodny z wymogami określonymi w ustawie o dostępności cyfrowej.
● Aktualnie trwają prace nad konwersją nowo zamieszczanych plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

● Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-21
● Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-02-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

● Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Bartnicka.
● E-mail: a.bartnicka@szkolasztutowo.pl
● Telefon: 552478342

Każdy ma prawo:

● zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
● zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
● wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

● dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
● wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
● wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

● Organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sztutowie
● Adres: Szkoła Podstawowa im. Pamięci Ofiar Stutthofu w Sztutowie
● ul. Szkolna 13
● 82-110 Sztutowo
● E-mail: sekretariat@szkolasztutowo.pl
● Telefon: 552478342

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokalizacja i dojazd

Szkoła Podstawowa w Sztutowie
ul. Szkolna 13
82-110 Sztutowo

Budynek położony jest przy ulicy równoległej do drogi głównej w Sztutowie.

Budynek Szkoły Podstawowej w Sztutowie pozwala na dostęp osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich jedynie na poziomie parteru. Wyposażony jest w podjazd dla niepełnosprawnych. Istnieje możliwość obsługi interesanta we wszystkich sprawach na parterze w sali nr 1.

Oznaczenie

● Budynek jest wyraźnie oznakowany tablicą informacyjną przy głównym wejściu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

Parking + Miejsca postojowe

● Szkoła Podstawowa w Sztutowie nie posiada oznakowanego parkingu i nie posiada miejsca parkingowego dla niepełnosprawnych.

Winda

● Budynek Szkoły Podstawowej w Sztutowie nie posiada windy.

Toalety

● Toalety dla osób z niepełnosprawnością znajdują się na parterze budynku, w pobliżu wejścia głównego do budynku.

Obsługa niesłyszących

● Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.
● Szkoła nie posiada pętli indukcyjnych.

Pies asystujący

● Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.