Termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie posiłków

pomoc_w_formie_posilku

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sztutowie realizuje Wieloletni Rządowy Program „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Wsparcie w formie posiłku (obiadu) w szkole / przedszkolu udzielane jest osobom spełniającym warunki otrzymania pomocy wskazane w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkole / przedszkolu, powinny spełniać kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium (tj. 600,00 zł x 150%), o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej tj.

• 900,00 zł – na osobę w rodzinie.

Przedszkole w Sztutowie rozpocznie wydawanie posiłków w dniu 1 września 2022 r. (czwartek), natomiast Szkoła Podstawowa w Sztutowie w dniu 5 września 2022 r. (poniedziałek), w związku z powyższym, prosimy zainteresowane osoby o składanie od 22 sierpnia 2022 r. w GOPS w Sztutowie wniosku o udzielenie pomocy w formie posiłku dla dzieci w szkole / przedszkolu wraz z wymaganą dokumentacją (druki dostępne w GOPS oraz na stronie internetowej ośrodka w zakładce „Dokumenty do pobrania”).

Po złożeniu wniosku przeprowadzony zostanie z Państwem wywiad środowiskowy przez pracownika socjalnego tut. GOPS w miejscu zamieszkania wnioskodawcy, w celu ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej rodziny. Za dochód w pomocy społecznej uważa się – zgodnie z art. 8 Ustawy o pomocy społecznej – sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, lub w przypadku utraty dochodu – sumę z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, pomniejszoną o: miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych i koszty uzyskania przychodu; składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach; kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Zainteresowani, którzy złożą wniosek celem przyznania pomocy społecznej, mają prawo odmówić przeprowadzenia wywiadu środowiskowego czy złożenia oświadczenia majątkowego, jednak skutkować to będzie odmową przyznania pomocy, na którą został złożony wniosek.

Pomoc w formie posiłku dla dzieci w szkole / przedszkolu zostanie przyznana do 31.12.2022 r.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu (55) 247-71-09.