Platforma nauczania OnLine

   1% podatku dla szkoły w Sztutowie - KRS 0000 564 708, cel szczegółowy ID 000137   
 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 (Набір на 2022/2023 навчальний рік)


Do 22 kwietnia 2022 należy złożyć w formie tradycyjnej:

 • zgłoszenie dziecka do szkoły – wniosek,
 • zgodę na przetwarzane danych osobowych dziecka na potrzeby rekrutacji,
 • pisemne oświadczenie potwierdzające wolę uczęszczania dziecka do Szkoły Podstawowej  w Sztutowie,
 • pisemne oświadczenie w sprawie uczęszczania  dziecka na  religię/etykę,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych ucznia;

Do 24 czerwca 2022 kserokopie dokumentów:

 • zaświadczenia o ukończeniu rocznego przygotowania przedszkolnego,
 • opinii lub orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (jeżeli dziecko posiada),
 • orzeczenia wydanego przez Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności (jeżeli dziecko posiada);

Dokumenty do wglądu:

 • informację o uzyskaniu gotowości szkolnej,
 • akt urodzenia dziecka.

Dokumenty należy złoży w sekretariacie Szkoły Podstawowej w Sztutowie.  Jest on czynny codziennie od godziny 7.00 do 15.00.

Od godziny 15.00 do 17.00 dokumenty można zostawić w holu przed wejściem na korytarz główny w skrzynce z napisem REKRUTACJA. Wówczas muszą być w zamkniętej kopercie.

Serdecznie zapraszamy do szkoły, ul. Szkolna 13, 82-110 Sztutowo.

Do zobaczenia  :-)

____________________________________________________________________________

ukraina

Набір на 2022/2023 навчальний рік 

 До 22 квітня 2022 року його необхідно подати в традиційній формі:

 • запис дитини до школи – заява,
 • письмова заява, що підтверджує бажання дитини відвідувати початкову школу в Штутово,
 • письмова згода / не згода про відвідування дитиною занять з релігії / етики,
 • декларація про згоду на обробку персональних даних учня;

Документи для перевірки:

 • свідоцтво про народження дитини,
 • документ про присвоєння номера PESEL.

Документи подавати до секретаріату Початкової школи м. Штутово. Він відкритий щодня з 7.00 до 15.00.

З 15.00 до 17.00 документи можна залишити в холі перед входом в основний коридор у скриньці з написом REKRUTACJA. Вони мають бути в запечатаному конверті.

Щиро запрошуємо до школи, вул. Szkolna 13, 82-110 Штутово.

 До зустрічі   :-)